Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

Al onze diensten zijn onderworpen aan de volgende verkoopsvoorwaarden. Iedere afwijking of wijziging aan onderhavige clausules is ongeldig indien deze niet schriftelijk is gebeurd en aanvaard door beide partijen.

De volledige tekst van deze verkoopsvoorwaarden maakt deel uit van onze diensten. De klant wordt verondersteld er kennis van te hebben genomen en alle clausules te hebben aanvaard, behoudens uitdrukkelijk strijdig beding.

De onderhavige algemene voorwaarden primeren op alle andere verkoopsvoorwaarden.

Offertes – bestek – sluiten van een overeenkomst

Al onze voorstellen, webpagina’s, prijzen en diverse inlichtingen aan de klant medegedeeld, vormen geen offertes en gelden enkel ter informatie.

Wanneer een klant een bestelling doet, verbindt hij zich door de algemene voorwaarden die hij verklaart te kennen en te eerbiedigen.

De geldigheidsduur van de bestekken is in de offerte nader bepaald.  De binnen de gestelde termijn niet aanvaarde offerte, houdt op ons te binden.

Iedere wijziging in de loop van de uitvoering moet schriftelijk voorgesteld en aanvaard worden.  Indien dit desgevallend een vermindering van de overeenkomst tot gevolg heeft, is ons automatisch een vergoeding verschuldigd van 10% van deze vermindering, ten titel van winstderving.

De documenten, voorwerpen van onze offerte, zijn van strikt vertrouwelijke aard; ze mogen noch medegedeeld of gebruikt worden.  De berekeningen, ontwerpen, monsters, modellen en tekeningen blijven onze exclusieve eigendom.

Prijs

Onze prijzen zijn altijd opgemaakt zonder btw, behoudens betekend uitzondering; de btw is altijd ten laste van de klant.

Op een grotere schaderegeling wordt een succes fee van 7% gevraagd, dit vanaf een schadebedrag van € 5.000 exclusief 21% btw.

Uitgezonderd anders bepaald, zijn onze prijzen gebaseerd op de bedragen van het ogenblik van de uitdrukkelijke bestelling van de klant, van de aankoopprijzen, de lonen, de hotel- of overnachtingskosten, de verplaatsingskosten, het openbaar vervoer, de sociale of publieke lasten, de vrachtprijzen, verzekeringspremies en andere kosten.

Alle uitzonderlijke taksen, bv. milieutaksen, toeristenbelasting of andere kosten zoals verpakkingskosten, laad- en loskosten, zijn ten laste van de klant.

Tenzij het bestek een andere herzieningsformule voorziet, zal de prijs variëren volgens volgende formule: p=P(0,40 s/S + 0,40 i/I+0,20) waarbij p= aangepast bedrag, rekening houdend met de schommelingen van de lonen en de sociale lasten en verzekeringen, alsook de prijsschommelingen van de materialen; P= prijs vermeld op contract, s=gemiddeld uurloon van kracht tijdens de vorderingsstaat beschouwde maandperiode, verhoogd met het door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur aangenomen totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen op dezelfde datum; S=gemiddeld uurloon van kracht 10 dagen voor de datum van offerte (of: die voor het openen van de inschrijvingsbiljetten is vastgesteld), verhoogd met het door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur aangenomen totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen op dezelfde datum; i= indexcijfer van kracht tijdens de vorderingsstaat beschouwde periode; I= indexcijfer met betrekking tot de kalendermaand voor de datum die voor het openen van de inschrijvingsbiljetten is vastgesteld.

Termijnen

De uitvoeringstermijnen, vastgesteld in de overeenkomst, worden verlengd:- indien de diensten vertraagd zijn omwille van andere vakgroepen of de bouwheer, eigenaar of opdrachtgever; – indien belangrijke wijzigingen in de looptijd beslist worden door de klant; – indien de betalingsvoorwaarden niet door de klant worden nageleefd; – indien de toepassing van nieuwe sociale of andere wetsbepalingen een vertraging in de dienstverlening veroorzaakt.

Een vertraging van enkele dagen in vergelijking met de leveringstermijn zal onze aansprakelijkheid niet in het gedrang brengen en zal geen aanleiding geven tot vergoedingen van onzentwege.  Een vertraging kan enkel aanleiding geven tot een boete indien deze uitdrukkelijk werd bepaald bij de bestelling en indien de klant tevens de werkelijk geleden schade bewezen heeft.  In geen geval mag de boete een twintigste van het in vertraging zijnde bedrag overschrijden.

Iedere vertraging, wat de duur er ook van moge wezen, die zijn oorsprong vindt in overmacht, machtigt ons de uitvoering van de overeenkomst te schorsen tijdens de verstorende gebeurtenis.  Worden met gevallen van overmacht gelijkgesteld: omstandigheden die onvoorzien zijn voor beide partijen en die de uitvoering van de overeenkomst voor beide partijen redelijkerwijze onmogelijk maakt vb. stakingen, vertragingen bij leveranciers, oorlogen, brand, ontploffingen, overstromingen, atmosferische omstandigheden, natuurlijke rampen en gebeurtenissen die transportmiddelen beïnvloeden.

Uitvoering van diensten

De diensten worden uitgevoerd op openingsdagen en op de uren voorzien door de sociale wetgeving in voege.  De overuren worden berekend overeenkomstig de van kracht zijnde sociale wetgeving.

De klant zal ons, op eigen initiatief, de nodige informatie geven zowel gedurende de bespreking als tijdens de uitvoering van de overeenkomst betreffende de technische context en de precieze noden van het bedrijf, de klant of het probleem die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

De inrichting van de toegangswegen en de lokalen wordt verricht door de klant, te zijnen lasten en onder zijn volledige aansprakelijkheid. Hij is gehouden ons te     verwittigen zodra de diensten voltooid zijn opdat ons personeel of aangestelde op gepaste tijd zou kunnen gestuurd worden en de diensten aanvatten.  De klant zal een lokaal ter beschikking stellen, bestemd als refter voor ons personeel of aangestelde, een vestiaire-lavabo, gemeenschappelijke ruimten en een droog lokaal, uitsluitend voor ons gebruik.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde diensten, documenten, goederen, apparaten en toestellen blijven eigendom van de firma Humida bv, en dit tot volledige betaling.  De klant staat in voor schade aan en vervreemding van onze documenten, goederen, apparaten en toestellen.  De klant neemt een goede verzekering, ook tegen brand- en stormschade en voor een zorgvuldige stockering en beveiliging ervan op de werf, dit alles in voordeel van de firma Humida bv.

Verbreking overeenkomst

De klant is gerechtigd geen gevolg te geven aan een bevestigde bestelling. Iedere, voor het begin van de uitvoering van de diensten, verbroken bestelling zal echter een bedrag gelijk aan 30% van de totale overeengekomen prijs tot gevolg hebben, als vergoeding voor de gemaakte kosten en het geleden nadeel.

In geval van onderbreking tijdens de uitvoering der dienstverlening, zullen de overgeschreven voorschotten behouden blijven als forfaitaire schadevergoeding.

Ingeval van verbreking of wijzigingen onzentwege, uitgezonderd overmacht, zal de klant een vergoeding genieten voor zover hij werkelijk schade geleden heeft.

Oplevering van de dienstverlening

Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de geleverde dienst geen opmerkingen aangetekend werden overgemaakt aan Humida bv, de dienstverlening geacht wordt definitief aanvaard te zijn.  Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. De Humida expert is een onafhankelijke deskundige die volledig onafhankelijk de verslaggeving opmaakt naar eer en geweten, volgens de beschikbare, aangereikte en vastgestelde metingen. Deze vaststelling en rapportage zijn een strikte uitvoeringsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. De inhoud van het verslag of rapport is principieel niet betwistbaar.

Waarborg en aansprakelijkheid

In geen geval kan Cruysberghs Eddy aansprakelijk gesteld worden voor gevallen te wijten aan onzorgvuldigheid, onoplettendheid of aan een onvolledige aanleveren van belangrijke informatie die noodzakelijk is om de juiste en correcte vaststellingen te maken. Het verzwijgen van doorslaggevende informatie kan tot schade leiden voor andere, betrokken, partijen.

Cruysberghs Eddy is in geen geval aansprakelijk voor alle mogelijk schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van onze diensten of van een gegeven
advies. In elk geval is het bedrag van de schadevergoeding waartoe wij kunnen worden aangesproken steeds beperkt tot de waarde van het met de klant/opdrachtgever afgesloten contract of overeenkomst.

De waarborg beperkt zich onder bepaalde voorwaarden (zie garantievoorwaarden) tot het gratis verlenen van de ontbrekende dienst.

Klachten

Alle klachten moeten gemeld worden binnen 8 dagen na datum van de oplevering per aangetekend schrijven.

Facturatie en betalingen

Behoudens schriftelijke en andersluidende overeenkomst, zijn de facturen betaalbaar aan de maatschappelijke zetel op de volgende wijze: – 10% bij begin der dienstverlening; – volgens de vordering der diensten in uitvoering; – de verrekening bij de voorlopige oplevering of op het einde der dienstverlening onder voorbehoud van de waarborg.

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 8 dagen vanaf factuurdatum, behoudens de uitdrukkelijk andersluidende bepaling. De gebrekkige of vertraagde betaling van een deel of van het geheel van het factuur leidt van rechtswege en zonder vooraf ingebrekestelling tot: – een vermeerdering van het verschuldigde bedrag van  1% per maand als verwijlinteresten, zonder dat dit bedrag lager kan zijn dan € 25,- een schadevergoeding van 12% per jaar van het verschuldigde bedrag.

Elke vertraging in een deel of het geheel van de betaling van de factuur of van een tussentijdse rekening leidt onvermijdelijk tot een voorlopige opschorting van de nog resterende diensten tot volledige betaling van de gevorderde rekeningen.

Elke betwisting of klacht betreffende een factuur moet geformuleerd worden binnen 8 dagen na factuurdatum.

Alle prestaties zijn betaalbaar voor de vervaldatum vermeld op de factuur ongeacht de mogelijke vergoedbaarheid door verzekeringsmaatschappijen of andere juridische instanties.

Toepasselijk recht – arbitrage – jurisdictie

De ongeldigheid of ondoeltreffendheid van één of meerdere clausules leidt niet tot de ongeldigheid of ondoeltreffendheid van de overeenkomst.  De partijen verbinden zich om de geldige of ondoeltreffende clausules ter goeder trouw te vervangen door andere die, in de mate van het mogelijke, dezelfde functie realiseren.

Het Belgische recht is van toepassing.  Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt (B) zijn bevoegd.